DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับประเทศ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 110,783.00 8,427.00 78.15
2เขต 24,517.00 3,418.00 75.67
3เขต 34,457.00 3,473.00 77.92
4เขต 42,870.00 2,316.00 80.70
5เขต 53,187.00 2,613.00 81.99
6เขต 66,028.00 5,199.00 86.25
7เขต 78,662.00 7,364.00 85.02
8เขต 810,927.00 9,421.00 86.22
9เขต 912,643.00 9,875.00 78.11
10เขต 1013,747.00 11,692.00 85.05
11เขต 116,491.00 5,055.00 77.88
12เขต 1215,979.00 11,877.00 74.33
13รวมทั้งหมด100,291.00 80,730.00 80.50
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 24 มิถุนายน 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565