DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับประเทศ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 114,102.00 10,193.00 72.28
2เขต 27,245.00 5,033.00 69.47
3เขต 35,763.00 4,303.00 74.67
4เขต 45,608.00 4,065.00 72.49
5เขต 56,810.00 4,848.00 71.19
6เขต 69,275.00 7,131.00 76.88
7เขต 711,151.00 8,860.00 79.45
8เขต 819,524.00 15,961.00 81.75
9เขต 919,103.00 14,428.00 75.53
10เขต 1015,391.00 12,169.00 79.07
11เขต 1113,857.00 9,500.00 68.56
12เขต 1216,599.00 10,010.00 60.30
13รวมทั้งหมด144,428.00 106,501.00 73.74
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565