DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1นนทบุรี52.00 44.00 84.62
2ปทุมธานี1,076.00 935.00 86.90
3พระนครศรีอยุธยา656.00 548.00 83.54
4อ่างทอง60.00 34.00 56.67
5ลพบุรี232.00 155.00 66.81
6สิงห์บุรี38.00 29.00 76.32
7สระบุรี289.00 235.00 81.31
8นครนายก177.00 122.00 68.93
9รวมทั้งหมด2,580.00 2,102.00 81.47
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565