DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ราชบุรี1,074.00 719.00 66.95
2กาญจนบุรี1,185.00 767.00 64.73
3สุพรรณบุรี798.00 604.00 75.69
4นครปฐม1,847.00 1,474.00 79.81
5สมุทรสาคร266.00 162.00 60.90
6สมุทรสงคราม105.00 57.00 54.29
7เพชรบุรี798.00 538.00 67.42
8ประจวบคีรีขันธ์737.00 527.00 71.51
9รวมทั้งหมด6,810.00 4,848.00 71.19
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565