DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ราชบุรี1,587.00 1,019.00 64.21
2กาญจนบุรี2,108.00 1,451.00 68.83
3สุพรรณบุรี1,334.00 1,025.00 76.84
4นครปฐม2,070.00 1,589.00 76.76
5สมุทรสาคร668.00 464.00 69.46
6สมุทรสงคราม126.00 67.00 53.17
7เพชรบุรี932.00 606.00 65.02
8ประจวบคีรีขันธ์996.00 701.00 70.38
9รวมทั้งหมด9,821.00 6,922.00 70.48
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 3 ธันวาคม 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565