DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1สมุทรปราการ1,569.00 1,032.00 65.77
2ชลบุรี4,260.00 3,299.00 77.44
3ระยอง1,373.00 886.00 64.53
4จันทบุรี1,305.00 1,004.00 76.93
5ตราด621.00 388.00 62.48
6ฉะเชิงเทรา2,687.00 1,813.00 67.47
7ปราจีนบุรี1,568.00 1,053.00 67.16
8สระแก้ว1,812.00 1,354.00 74.72
9รวมทั้งหมด15,195.00 10,829.00 71.27
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 19 กุมภาพันธ์ 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565