DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ราชบุรี1,955.00 1,227.00 62.76
2กาญจนบุรี2,680.00 1,812.00 67.61
3สุพรรณบุรี1,258.00 861.00 68.44
4นครปฐม1,775.00 1,072.00 60.39
5สมุทรสาคร1,191.00 840.00 70.53
6สมุทรสงคราม227.00 120.00 52.86
7เพชรบุรี1,171.00 712.00 60.80
8ประจวบคีรีขันธ์1,176.00 766.00 65.14
9รวมทั้งหมด11,433.00 7,410.00 64.81
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 10 กุมภาพันธ์ 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565