DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1นนทบุรี741.00 550.00 74.22
2ปทุมธานี1,880.00 1,397.00 74.31
3พระนครศรีอยุธยา1,328.00 693.00 52.18
4อ่างทอง573.00 362.00 63.18
5ลพบุรี1,028.00 522.00 50.78
6สิงห์บุรี488.00 397.00 81.35
7สระบุรี1,420.00 1,059.00 74.58
8นครนายก513.00 282.00 54.97
9รวมทั้งหมด7,971.00 5,262.00 66.01
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565