DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองแพร่257.00 241.00 93.77
2ร้องกวาง118.00 78.00 66.10
3ลอง127.00 91.00 71.65
4สูงเม่น73.00 66.00 90.41
5เด่นชัย72.00 54.00 75.00
6สอง71.00 57.00 80.28
7วังชิ้น67.00 61.00 91.04
8หนองม่วงไข่28.00 19.00 67.86
9รวมทั้งหมด813.00 667.00 82.04
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 29 มิถุนายน 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565