DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองร้อยเอ็ด472.00 456.00 96.61
2เกษตรวิสัย195.00 163.00 83.59
3ปทุมรัตต์74.00 38.00 51.35
4จตุรพักตรพิมาน76.00 47.00 61.84
5ธวัชบุรี217.00 211.00 97.24
6พนมไพร101.00 65.00 64.36
7โพนทอง252.00 198.00 78.57
8โพธิ์ชัย44.00 44.00 100.00
9หนองพอก229.00 212.00 92.58
10เสลภูมิ251.00 196.00 78.09
11สุวรรณภูมิ253.00 196.00 77.47
12เมืองสรวง20.00 4.00 20.00
13โพนทราย68.00 58.00 85.29
14อาจสามารถ6.00 6.00 100.00
15เมยวดี92.00 74.00 80.43
16ศรีสมเด็จ61.00 58.00 95.08
17จังหาร9.00 7.00 77.78
18เชียงขวัญ42.00 32.00 76.19
19หนองฮี22.00 16.00 72.73
20ทุ่งเขาหลวง74.00 68.00 91.89
21รวมทั้งหมด2,558.00 2,149.00 84.01
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤษภาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565