DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองอ่างทอง0.00 0.00 0.00
2ไชโย15.00 7.00 46.67
3ป่าโมก3.00 0.00 0.00
4โพธิ์ทอง22.00 14.00 63.64
5แสวงหา3.00 0.00 0.00
6วิเศษชัยชาญ28.00 22.00 78.57
7สามโก้1.00 0.00 0.00
8รวมทั้งหมด72.00 43.00 59.72
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565