DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองปทุมธานี454.00 390.00 85.90
2คลองหลวง285.00 237.00 83.16
3ธัญบุรี171.00 142.00 83.04
4หนองเสือ29.00 21.00 72.41
5ลาดหลุมแก้ว57.00 55.00 96.49
6ลำลูกกา91.00 83.00 91.21
7สามโคก125.00 113.00 90.40
8รวมทั้งหมด1,212.00 1,041.00 85.89
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 23 มิถุนายน 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565