DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองร้อยเอ็ด245.00 222.00 90.61
2เกษตรวิสัย95.00 81.00 85.26
3ปทุมรัตต์66.00 35.00 53.03
4จตุรพักตรพิมาน166.00 126.00 75.90
5ธวัชบุรี248.00 241.00 97.18
6พนมไพร92.00 63.00 68.48
7โพนทอง163.00 92.00 56.44
8โพธิ์ชัย90.00 89.00 98.89
9หนองพอก245.00 184.00 75.10
10เสลภูมิ333.00 278.00 83.48
11สุวรรณภูมิ188.00 163.00 86.70
12เมืองสรวง15.00 13.00 86.67
13โพนทราย51.00 36.00 70.59
14อาจสามารถ112.00 70.00 62.50
15เมยวดี98.00 75.00 76.53
16ศรีสมเด็จ36.00 34.00 94.44
17จังหาร86.00 44.00 51.16
18เชียงขวัญ45.00 28.00 62.22
19หนองฮี38.00 23.00 60.53
20ทุ่งเขาหลวง55.00 52.00 94.55
21รวมทั้งหมด2,467.00 1,949.00 79.00
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565