DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองร้อยเอ็ด404.00 368.00 91.09
2เกษตรวิสัย165.00 138.00 83.64
3ปทุมรัตต์119.00 97.00 81.51
4จตุรพักตรพิมาน191.00 155.00 81.15
5ธวัชบุรี204.00 196.00 96.08
6พนมไพร242.00 152.00 62.81
7โพนทอง241.00 200.00 82.99
8โพธิ์ชัย193.00 193.00 100.00
9หนองพอก301.00 254.00 84.39
10เสลภูมิ321.00 245.00 76.32
11สุวรรณภูมิ117.00 112.00 95.73
12เมืองสรวง46.00 28.00 60.87
13โพนทราย107.00 93.00 86.92
14อาจสามารถ95.00 77.00 81.05
15เมยวดี98.00 70.00 71.43
16ศรีสมเด็จ109.00 101.00 92.66
17จังหาร69.00 50.00 72.46
18เชียงขวัญ44.00 36.00 81.82
19หนองฮี23.00 16.00 69.57
20ทุ่งเขาหลวง72.00 66.00 91.67
21รวมทั้งหมด3,161.00 2,647.00 83.74
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565