DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองพัทลุง314.00 183.00 58.28
2กงหรา142.00 95.00 66.90
3เขาชัยสน181.00 79.00 43.65
4ตะโหมด171.00 93.00 54.39
5ควนขนุน242.00 142.00 58.68
6ปากพะยูน275.00 115.00 41.82
7ศรีบรรพต55.00 39.00 70.91
8ป่าบอน167.00 67.00 40.12
9บางแก้ว89.00 32.00 35.96
10ป่าพะยอม100.00 43.00 43.00
11ศรีนครินทร์108.00 53.00 49.07
12รวมทั้งหมด1,844.00 941.00 51.03
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565