DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองเพชรบุรี88.00 57.00 64.77
2เขาย้อย100.00 66.00 66.00
3หนองหญ้าปล้อง34.00 22.00 64.71
4ชะอำ129.00 92.00 71.32
5ท่ายาง239.00 165.00 69.04
6บ้านลาด133.00 92.00 69.17
7บ้านแหลม140.00 100.00 71.43
8แก่งกระจาน154.00 96.00 62.34
9รวมทั้งหมด1,017.00 690.00 67.85
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565