DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองสุพรรณบุรี222.00 176.00 79.28
2เดิมบางนางบวช102.00 76.00 74.51
3ด่านช้าง68.00 42.00 61.76
4บางปลาม้า66.00 55.00 83.33
5ศรีประจันต์58.00 42.00 72.41
6ดอนเจดีย์82.00 78.00 95.12
7สองพี่น้อง280.00 229.00 81.79
8สามชุก116.00 84.00 72.41
9อู่ทอง254.00 209.00 82.28
10หนองหญ้าไซ71.00 42.00 59.15
11รวมทั้งหมด1,319.00 1,033.00 78.32
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565