DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองกาญจนบุรี283.00 220.00 77.74
2ไทรโยค194.00 151.00 77.84
3บ่อพลอย140.00 100.00 71.43
4ศรีสวัสดิ์70.00 38.00 54.29
5ท่ามะกา290.00 137.00 47.24
6ท่าม่วง410.00 208.00 50.73
7ทองผาภูมิ211.00 183.00 86.73
8สังขละบุรี298.00 279.00 93.62
9พนมทวน189.00 83.00 43.92
10เลาขวัญ231.00 154.00 66.67
11ด่านมะขามเตี้ย55.00 38.00 69.09
12หนองปรือ75.00 62.00 82.67
13ห้วยกระเจา76.00 41.00 53.95
14รวมทั้งหมด2,522.00 1,694.00 67.17
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 31 ตุลาคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565