DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองกำแพงเพชร387.00 339.00 87.60
2ไทรงาม156.00 117.00 75.00
3คลองลาน221.00 146.00 66.06
4ขาณุวรลักษบุรี336.00 245.00 72.92
5คลองขลุง153.00 134.00 87.58
6พรานกระต่าย194.00 115.00 59.28
7ลานกระบือ112.00 93.00 83.04
8ทรายทองวัฒนา65.00 48.00 73.85
9ปางศิลาทอง63.00 37.00 58.73
10บึงสามัคคี49.00 46.00 93.88
11โกสัมพีนคร31.00 20.00 64.52
12รวมทั้งหมด1,767.00 1,340.00 75.83
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565