DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองอุทัยธานี96.00 63.00 65.63
2ทัพทัน157.00 110.00 70.06
3สว่างอารมณ์99.00 78.00 78.79
4หนองฉาง154.00 119.00 77.27
5หนองขาหย่าง58.00 49.00 84.48
6บ้านไร่204.00 141.00 69.12
7ลานสัก96.00 43.00 44.79
8ห้วยคต49.00 32.00 65.31
9รวมทั้งหมด913.00 635.00 69.55
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565