DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองนครสวรรค์405.00 311.00 76.79
2โกรกพระ104.00 45.00 43.27
3ชุมแสง127.00 68.00 53.54
4หนองบัว164.00 115.00 70.12
5บรรพตพิสัย128.00 89.00 69.53
6เก้าเลี้ยว48.00 38.00 79.17
7ตาคลี161.00 118.00 73.29
8ท่าตะโก114.00 87.00 76.32
9ไพศาลี147.00 69.00 46.94
10พยุหะคีรี163.00 107.00 65.64
11ลาดยาว183.00 108.00 59.02
12ตากฟ้า69.00 66.00 95.65
13แม่วงก์33.00 20.00 60.61
14แม่เปิน89.00 47.00 52.81
15ชุมตาบง66.00 50.00 75.76
16รวมทั้งหมด2,001.00 1,338.00 66.87
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565