DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองร้อยเอ็ด463.00 429.00 92.66
2เกษตรวิสัย254.00 217.00 85.43
3ปทุมรัตต์196.00 143.00 72.96
4จตุรพักตรพิมาน250.00 200.00 80.00
5ธวัชบุรี218.00 204.00 93.58
6พนมไพร207.00 133.00 64.25
7โพนทอง166.00 128.00 77.11
8โพธิ์ชัย131.00 114.00 87.02
9หนองพอก235.00 191.00 81.28
10เสลภูมิ377.00 322.00 85.41
11สุวรรณภูมิ194.00 171.00 88.14
12เมืองสรวง55.00 39.00 70.91
13โพนทราย114.00 82.00 71.93
14อาจสามารถ150.00 127.00 84.67
15เมยวดี77.00 65.00 84.42
16ศรีสมเด็จ104.00 89.00 85.58
17จังหาร92.00 57.00 61.96
18เชียงขวัญ96.00 71.00 73.96
19หนองฮี47.00 31.00 65.96
20ทุ่งเขาหลวง73.00 64.00 87.67
21รวมทั้งหมด3,499.00 2,877.00 82.22
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565