DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองบึงกาฬ366.00 330.00 90.16
2พรเจริญ139.00 98.00 70.50
3โซ่พิสัย198.00 148.00 74.75
4เซกา219.00 103.00 47.03
5ปากคาด159.00 113.00 71.07
6บึงโขงหลง138.00 99.00 71.74
7ศรีวิไล214.00 114.00 53.27
8บุ่งคล้า68.00 34.00 50.00
9รวมทั้งหมด1,501.00 1,039.00 69.22
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565