DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองสุรินทร์900.00 764.00 84.89
2ชุมพลบุรี311.00 202.00 64.95
3ท่าตูม238.00 115.00 48.32
4จอมพระ215.00 144.00 66.98
5ปราสาท437.00 357.00 81.69
6กาบเชิง139.00 75.00 53.96
7รัตนบุรี358.00 220.00 61.45
8สนม162.00 125.00 77.16
9ศีขรภูมิ515.00 406.00 78.83
10สังขะ366.00 250.00 68.31
11ลำดวน133.00 75.00 56.39
12สำโรงทาบ236.00 161.00 68.22
13บัวเชด154.00 108.00 70.13
14พนมดงรัก165.00 81.00 49.09
15ศรีณรงค์63.00 28.00 44.44
16เขวาสินรินทร์133.00 79.00 59.40
17โนนนารายณ์113.00 91.00 80.53
18รวมทั้งหมด4,638.00 3,281.00 70.74
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565