DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองชลบุรี584.00 461.00 78.94
2บ้านบึง330.00 265.00 80.30
3หนองใหญ่42.00 24.00 57.14
4บางละมุง334.00 293.00 87.72
5พานทอง303.00 234.00 77.23
6พนัสนิคม343.00 272.00 79.30
7ศรีราชา811.00 573.00 70.65
8เกาะสีชัง8.00 4.00 50.00
9สัตหีบ349.00 303.00 86.82
10บ่อทอง162.00 136.00 83.95
11เกาะจันทร์29.00 15.00 51.72
12รวมทั้งหมด3,295.00 2,580.00 78.30
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 9 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565