DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองนนทบุรี164.00 118.00 71.95
2บางกรวย202.00 183.00 90.59
3บางใหญ่49.00 34.00 69.39
4บางบัวทอง94.00 60.00 63.83
5ไทรน้อย54.00 41.00 75.93
6ปากเกร็ด53.00 29.00 54.72
7รวมทั้งหมด616.00 465.00 75.49
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565