DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองเพชรบุรี209.00 134.00 64.11
2เขาย้อย107.00 69.00 64.49
3หนองหญ้าปล้อง38.00 20.00 52.63
4ชะอำ148.00 107.00 72.30
5ท่ายาง248.00 139.00 56.05
6บ้านลาด132.00 81.00 61.36
7บ้านแหลม161.00 91.00 56.52
8แก่งกระจาน128.00 71.00 55.47
9รวมทั้งหมด1,171.00 712.00 60.80
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565