DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองสุพรรณบุรี210.00 143.00 68.10
2เดิมบางนางบวช94.00 58.00 61.70
3ด่านช้าง35.00 31.00 88.57
4บางปลาม้า42.00 29.00 69.05
5ศรีประจันต์60.00 36.00 60.00
6ดอนเจดีย์109.00 82.00 75.23
7สองพี่น้อง270.00 194.00 71.85
8สามชุก79.00 63.00 79.75
9อู่ทอง249.00 167.00 67.07
10หนองหญ้าไซ110.00 58.00 52.73
11รวมทั้งหมด1,258.00 861.00 68.44
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565