DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองกาญจนบุรี318.00 257.00 80.82
2ไทรโยค139.00 114.00 82.01
3บ่อพลอย177.00 124.00 70.06
4ศรีสวัสดิ์107.00 57.00 53.27
5ท่ามะกา346.00 156.00 45.09
6ท่าม่วง492.00 332.00 67.48
7ทองผาภูมิ171.00 146.00 85.38
8สังขละบุรี145.00 125.00 86.21
9พนมทวน151.00 80.00 52.98
10เลาขวัญ271.00 192.00 70.85
11ด่านมะขามเตี้ย114.00 79.00 69.30
12หนองปรือ100.00 66.00 66.00
13ห้วยกระเจา149.00 84.00 56.38
14รวมทั้งหมด2,680.00 1,812.00 67.61
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565