DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองร้อยเอ็ด406.00 354.00 87.19
2เกษตรวิสัย203.00 134.00 66.01
3ปทุมรัตต์201.00 129.00 64.18
4จตุรพักตรพิมาน169.00 109.00 64.50
5ธวัชบุรี184.00 171.00 92.93
6พนมไพร242.00 142.00 58.68
7โพนทอง260.00 187.00 71.92
8โพธิ์ชัย221.00 197.00 89.14
9หนองพอก268.00 201.00 75.00
10เสลภูมิ433.00 357.00 82.45
11สุวรรณภูมิ269.00 237.00 88.10
12เมืองสรวง58.00 39.00 67.24
13โพนทราย120.00 86.00 71.67
14อาจสามารถ181.00 153.00 84.53
15เมยวดี78.00 55.00 70.51
16ศรีสมเด็จ123.00 106.00 86.18
17จังหาร114.00 77.00 67.54
18เชียงขวัญ116.00 92.00 79.31
19หนองฮี57.00 42.00 73.68
20ทุ่งเขาหลวง100.00 88.00 88.00
21รวมทั้งหมด3,803.00 2,956.00 77.73
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 9 มิถุนายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565