DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองหนองคาย281.00 222.00 79.00
2ท่าบ่อ340.00 286.00 84.12
3โพนพิสัย410.00 352.00 85.85
4ศรีเชียงใหม่72.00 43.00 59.72
5สังคม45.00 31.00 68.89
6สระใคร102.00 77.00 75.49
7เฝ้าไร่235.00 186.00 79.15
8รัตนวาปี126.00 95.00 75.40
9โพธิ์ตาก86.00 77.00 89.53
10รวมทั้งหมด1,697.00 1,369.00 80.67
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565