DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ระดับเขตสุขภาพ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาส 4
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  เขตสุขภาพ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขตสุขภาพที่ 133,15325,6117,54222.7534,74225,5619,18126.4330,08721,1778,91029.6129,41119,8589,55332.48
 เขตสุขภาพที่ 222,27918,1104,16918.7124,09219,1114,98120.6722,56917,6764,89321.6820,41315,5714,84223.72
 เขตสุขภาพที่ 316,95714,9711,98611.7118,28915,6302,65914.5416,82413,7853,03918.0614,64611,5783,06820.95
 เขตสุขภาพที่ 424,22922,4911,7387.1725,76623,6632,1038.1623,51921,4732,0468.7020,38718,0282,35911.57
 เขตสุขภาพที่ 531,61225,8035,80918.3833,08126,5816,50019.6529,70823,8815,82719.6127,14121,3795,76221.23
 เขตสุขภาพที่ 633,33429,5363,79811.3935,47330,5504,92313.8832,31027,3124,99815.4728,21523,9534,26215.11
 เขตสุขภาพที่ 734,71425,6109,10426.2337,96727,54810,41927.4436,18925,94810,24128.3030,76421,5399,22529.99
 เขตสุขภาพที่ 837,71032,9664,74412.5840,87734,1876,69016.3736,94630,3266,62017.9231,76424,5787,18622.62
 เขตสุขภาพที่ 946,80838,5078,30117.7350,55140,6319,92019.6245,95836,5989,36020.3733,51826,1087,41022.11
 เขตสุขภาพที่ 1034,95328,0406,91319.7838,76630,9117,85520.2636,41427,5788,83624.2728,42620,1598,26729.08
 เขตสุขภาพที่ 1131,98224,5657,41723.1933,30824,4288,88026.6626,22719,0887,13927.2223,86816,8067,06229.59
 เขตสุขภาพที่ 1247,03336,45610,57722.4950,51937,37813,14126.0142,15830,89011,26826.7342,78631,36711,41926.69
 รวมทั้งหมด394,764322,66672,09818.26423,431336,17987,25220.61378,909295,73283,17721.95331,339250,92480,41524.27
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

วันที่ประมวลผล: 8 พฤศจิกายน 2561