DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ตำบล ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
 ในเวียง1712529.412214836.3653240.00108220.00
 นาจักร3022826.672418625.002618830.7763350.00
 น้ำชำ108220.00126650.00404100.0093666.67
 ป่าแดง2018210.002291359.092381565.22104660.00
 ทุ่งโฮ้ง2517832.0033211236.3635241131.4338241436.84
 เหมืองหม้อ36211541.6741241741.4638231539.4741271434.15
 วังธง94555.56151416.67151500.0086225.00
 แม่หล่าย4233921.432617934.622619726.92189950.00
 ห้วยม้า28171139.292214836.362018210.00137646.15
 ป่าแมต69452434.7882513137.8051292243.1441301126.83
 บ้านถิ่น27121555.562115628.57121200.0098111.11
 สวนเขื่อน28171139.293931820.5131141754.842012840.00
 วังหงส์2116523.811991052.63135861.5428131553.57
 แม่คำมี2618830.773628822.2241231843.901210216.67
 ทุ่งกวาว2013735.0035231234.29323113.131816211.11
 ท่าข้าม137646.15105550.00139430.7783562.50
 แม่ยม85337.50106440.0093666.67103770.00
 ช่อแฮ47272042.5552232955.774133819.513934512.82
 ร่องฟอง92777.783729821.621915421.051911842.11
 กาญจนา1812633.332418625.0025101560.00169743.75
 รวมทั้งหมด50332617735.1958237520735.5747931216734.8637324013335.66
หมายเหตุ:
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและมีพัฒนาการสมวัย(ตรวจครั้งแรก)
 - B-C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562