DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
 เมืองเชียงราย1,2761,00926720.921,36795641130.071,22778444336.101,14172241936.72
 เวียงชัย29517412141.0225714211544.752331508335.622491628734.94
 เชียงของ31420211235.6733517216348.6643825418442.0131620411235.44
 เทิง551503488.715775116611.4457646211419.7956039316729.82
 พาน6145397512.2164051013020.3163334628745.3458327430953.00
 ป่าแดด132120129.091361171913.97102871514.7199702929.29
 แม่จัน65347917426.6576751525232.8654734120637.6655137118032.67
 เชียงแสน30415914547.7028417211239.442662155119.172541916324.80
 แม่สาย44730014732.8947426820643.464113347718.7346832114731.41
 แม่สรวย7086317710.88647599487.4250140110019.9662949013922.10
 เวียงป่าเป้า4653947115.27434404306.9133623610029.7638026111931.32
 พญาเม็งราย30117712441.2030720410333.5531719212539.4333320612738.14
 เวียงแก่น53939114827.4652829123744.8948729519239.4337824713134.66
 ขุนตาล16215484.9420419773.43194176189.282041713316.18
 แม่ฟ้าหลวง65552712819.545634887513.323062743210.464643848017.24
 แม่ลาว1701214928.821721135934.30156807648.721861058143.55
 เวียงเชียงรุ้ง1771383922.03168957343.452051307536.591551005535.48
 ดอยหลวง1361211511.03136874936.031461024430.14122794335.25
 รวมทั้งหมด7,8996,1391,76022.287,9965,8412,15526.957,0814,8592,22231.387,0724,7512,32132.82
หมายเหตุ:
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและมีพัฒนาการสมวัย(ตรวจครั้งแรก)
 - B-C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561