DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง


# ตัวชี้วัด 256125622563256425652566
ร้อยละมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 1316.1218.482212.860