DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของตลาดผ่านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ จำนวนตลาดประเมินตนเองผ่าน TSC+ (แห่ง) (แห่ง) จำนวนตลาดผ่านมาตรการ CFS (แห่ง) ร้อยละ

หมายเหตุ:
ข้อมูลของร้านอาหารผ่านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักสุขภิบาลอาหารและน้ำ)

วันที่ประมวลผล :1 มกราคม 2513