DoH Dashboard กรมอนามัย

ความครอบคลุมการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) ระดับเขตสุขภาพ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  เขตสุขภาพ เป้าหมาย ผลลัพธ์ ร้อยละ
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

วันที่ประมวลผล: 0 543