DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ (โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ
1เขต 130,26627,17757,44368935333695.18
2เขต 220,58518,54639,13196353942478.66
3เขต 316,00814,83230,84056928528499.65
4เขต 430,46427,96958,4331,9321,06886480.90
5เขต 531,11428,89260,00653328025390.36
6เขต 640,76537,34378,1081,32669762990.24
7เขต 726,79524,76151,55682447534973.47
8เขต 832,51030,74063,25071141229972.57
9เขต 940,09237,03777,12957131825379.56
10เขต 1027,45725,50352,96050332917452.89
11เขต 1132,58529,81162,39669038430679.69
12เขต 1241,58237,20478,7861,48885063875.06
13รวมทั้งหมด370,223339,815710,03810,7995,9904,80980.28

หมายเหตุ:
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ (โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) ปี 2560-2562

ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์

วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563