DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ (โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ
1เขต 129,42926,70156,1301,51882569384.00
2เขต 219,67918,03537,7141,13058454693.49
3เขต 315,69814,19029,88829716013785.63
4เขต 427,19725,24852,4451,25870555378.44
5เขต 529,69327,58057,27388947241788.35
6เขต 638,09435,01173,1051,7751,00377276.97
7เขต 725,79424,13649,93043022120994.57
8เขต 831,05329,37860,43151027223887.50
9เขต 939,38936,05575,44470644426259.01
10เขต 1026,49424,70851,20254530823776.95
11เขต 1129,33526,22155,5561,06457548985.04
12เขต 1240,20735,49375,7001,04456448085.11
13รวมทั้งหมด352,062322,756674,81811,1666,1335,03382.06

หมายเหตุ:
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ (โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) ปี 2560-2562

ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์

วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563