DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ (โดยครูประจำชั้น) ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ
1เขต 129,42926,70156,13020,52519,7008254.02
2เขต 219,67918,03537,71427,40426,8205842.13
3เขต 315,69814,19029,88812,35312,1931601.30
4เขต 427,19725,24852,44521,51120,8067053.28
5เขต 529,69327,58057,27315,61715,1454723.02
6เขต 638,09435,01173,10528,91727,9141,0033.47
7เขต 725,79424,13649,93016,30316,0822211.36
8เขต 831,05329,37860,43126,74526,4732721.02
9เขต 939,38936,05575,44441,50541,0614441.07
10เขต 1026,49424,70851,20217,46817,1603081.76
11เขต 1129,33526,22155,55626,32525,7505752.18
12เขต 1240,20735,49375,70035,11534,5515641.61
13รวมทั้งหมด352,062322,756674,818289,788283,6556,1332.12

หมายเหตุ:
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ปี 2560-2562

ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์

วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563