DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ (โดยครูประจำชั้น) ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ
1บึงกาฬ1,1051,0202,1251,9011,880211.10
2หนองบัวลำภู7737161,4895244487614.50
3อุดรธานี3,1182,9366,0544,5314,3222094.61
4เลย4,3444,0248,3688,3018,30100.00
5หนองคาย1,3421,1332,4751,0261,01790.88
6สกลนคร5,0094,6929,7016,5276,2872403.68
7นครพนม3,4083,2146,6223,6043,3672376.58
8รวมทั้งหมด19,09917,73536,83426,41425,6227923.00

หมายเหตุ:
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ปี 2560-2562

ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์

วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563