DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ (โดยครูประจำชั้น) ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ
1บึงกาฬ2,7712,5915,36269058110915.80
2หนองบัวลำภู2,9762,7525,728424200.00
3อุดรธานี8,9378,39617,3332,0191,984351.73
4เลย3,6803,4137,09397284312913.27
5หนองคาย2,9742,8285,80245845530.66
6สกลนคร6,7616,54513,3061,8461,807392.11
7นครพนม4,4114,2158,6262,8102,713973.45
8รวมทั้งหมด32,51030,74063,2508,8378,4254124.66

หมายเหตุ:
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ปี 2560-2562

ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์

วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563