DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ (โดยครูประจำชั้น) ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ
1เชียงใหม่9,9988,93818,9363,1603,100601.90
2ลำพูน1,7731,6613,4342,5552,472833.25
3ลำปาง3,0372,7835,8201,6261,580462.83
4แพร่1,7411,6313,372638620182.82
5น่าน2,5482,2954,8431,0371,020171.64
6พะเยา2,0691,8723,9415354765911.03
7เชียงราย7,0626,32213,3842,1522,084683.16
8แม่ฮ่องสอน2,0381,6753,71379779520.25
9รวมทั้งหมด30,26627,17757,44312,50012,1473532.82

หมายเหตุ:
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ปี 2560-2562

ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์

วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563