DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ (โดยครูประจำชั้น) ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ
1บึงกาฬ2,7322,5075,2394,1754,16690.22
2หนองบัวลำภู2,7302,5045,2340000.00
3อุดรธานี8,5928,22916,8219,7669,5751911.96
4เลย3,5783,4387,01615815800.00
5หนองคาย2,8732,7475,6205,0835,048350.69
6สกลนคร6,4786,17712,6556,8636,832310.45
7นครพนม4,0703,7767,84670069460.86
8รวมทั้งหมด31,05329,37860,43126,74526,4732721.02

หมายเหตุ:
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ปี 2560-2562

ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์

วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563