DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ (โดยครูประจำชั้น) ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ
1เชียงใหม่9,3318,41117,7426,3115,9953165.01
2ลำพูน1,9071,7543,6612,6882,615732.72
3ลำปาง2,9962,7285,7243,6533,3712827.72
4แพร่1,9381,7213,6591,3491,312372.74
5น่าน2,5102,3944,9041,0851,072131.20
6พะเยา1,9461,8013,747495450459.09
7เชียงราย6,8456,21013,0553,4403,384561.63
8แม่ฮ่องสอน1,9561,6823,6381,5041,50130.20
9รวมทั้งหมด29,42926,70156,13020,52519,7008254.02

หมายเหตุ:
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ปี 2560-2562

ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์

วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563