DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ (โดยครูประจำชั้น) ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ
1เขต 130,26627,17757,44312,50012,1473532.82
2เขต 220,58518,54639,13125,31224,7735392.13
3เขต 316,00814,83230,84010,2379,9522852.78
4เขต 430,46427,96958,43317,66616,5981,0686.05
5เขต 531,11428,89260,0069,4259,1452802.97
6เขต 640,76537,34378,10821,06820,3716973.31
7เขต 726,79524,76151,55614,67014,1954753.24
8เขต 832,51030,74063,2508,8378,4254124.66
9เขต 940,09237,03777,12927,89027,5723181.14
10เขต 1027,45725,50352,9608,8028,4733293.74
11เขต 1132,58529,81162,39616,10215,7183842.38
12เขต 1241,58237,20478,78626,96926,1198503.15
13รวมทั้งหมด370,223339,815710,038199,478193,4885,9903.00

หมายเหตุ:
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ปี 2560-2562

ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์

วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563