DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
1สงขลา6,2645,66111,9253,6127,6996148,31369.71
2สตูล9469081,854-11,835201,855100.05
3ตรัง3,3733,0636,4363,7022,6341002,73442.48
4พัทลุง5485241,0725015205157153.26
5ปัตตานี3,4783,1016,5795365,990536,04391.85
6ยะลา2,2782,0664,3447983,510363,54681.63
7นราธิวาส2,6982,3195,0179664,041104,05180.75
8รวมทั้งหมด19,58517,64237,22710,11426,22988427,11372.83

หมายเหตุ:
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ปี 2560-2562

ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์

วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563