DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
1นนทบุรี1,3181,2222,5407881,660921,75268.98
2ปทุมธานี2,0541,9654,0191,5552,3091552,46461.31
3พระนครศรีอยุธยา00000000.00
4อ่างทอง1,3371,2422,5791,2231,318381,35652.58
5ลพบุรี224219443593216338486.68
6สิงห์บุรี6215341,1551699553198685.37
7สระบุรี1,1571,0482,2051,0231,146361,18253.61
8นครนายก506418924226696269875.54
9รวมทั้งหมด7,2176,64813,8655,0438,4054178,82263.63

หมายเหตุ:
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ปี 2560-2562

ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์

วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563