DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
1เชียงใหม่2,2772,1074,3841,8202,487772,56458.49
2ลำพูน1,2191,1222,3416481,625681,69372.32
3ลำปาง1,8041,8763,6808682,5013112,81276.41
4แพร่1,1881,1802,3681,7895582157924.45
5น่าน1,3131,2512,5641,6179321594736.93
6พะเยา184222406366400409.85
7เชียงราย2,7182,5375,2553,8281,413141,42727.16
8แม่ฮ่องสอน5364871,023516503450749.56
9รวมทั้งหมด11,23910,78222,02111,45210,05951010,56948.00

หมายเหตุ:
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ปี 2560-2562

ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์

วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563