DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
1นครศรีธรรมราช10,8309,72220,55219,554984149984.86
2กระบี่4,1113,8357,9464,7263,128923,22040.52
3พังงา2,1231,8653,9882,9351,026271,05326.40
4ภูเก็ต3,1673,0086,1756,1750000.00
5สุราษฎร์ธานี7,5766,95414,5306,5707,7522087,96054.78
6ระนอง1,2671,2272,4942,32017401746.98
7ชุมพร3,5113,2006,7114,0142,654432,69740.19
8รวมทั้งหมด32,58529,81162,39646,29415,71838416,10225.81

หมายเหตุ:
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ปี 2560-2562

ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์

วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563